Filmat – L-ewwel konferneza stampa ta’ Edwin Vassallo bhalla kandidat indipenedenti. MEPs 2024.

@pmn_malta #edwinvassallo #kandidatindipendenti #pressekonferenzbvbfcb ♬ original sound – PNM MALTA

Qieghed hawn illum ghax f’pajjizna ghandna bzonn nizraw kurragg u tama ghal ghada ahjar.  
 Il-familja qed tigi mkissra  Ekonomikament, Moralmemt, Socjalment u Ambjentalment. Meta nghid familja qieghed infisser middle class , Qieghed nifhem dawk il koppji zaghzagh li jahdmu t tnejn li huma, kemm jekk huma bil paga minima u kemm jekk huma proffesjonisti. Dawn illum qed ibaghtu biex ilahqu mal-hajja.  
 Kemm jekk huma genituri  bit-tfal, jridu jahdmu t-tnejn bilfors u jafu li jistghu jitilfu lil uliedhom ghaliex la jigradwaw dawn ma jridux jibqghu jahdmu f pajjizna. 
 Qieghed nifhem kopji anzjani bil pensjoni li qed isiebuha difficli biex jlahqu mal spiza tal medicina ,spejjez ta’ specjalisti u spejjez ta sahha u ma jafux jekk il pensjoni hux ser jservi. 
 Qieghed nifhem genituri , single parents, kopji separati, ommijiet li ghandhom diffikuluta kif ser jghixu u jlhhaqu mal spiza tal hajja minkejja li jahdmu ma jistghux jlhaqu bl spejjez ta trobbija tal ulied. 
 Mhux qieghed nitkellem f isem dawk il familji li qed jaqghluha tajjeb  u bla problemi xejn ta ‘ flus. 
 Ghalhekk qieghed nitkellem fuq problemi ta’ veru fis socjeta taghna Maltija u dik Ewropeja.F pajjiz u Ewropa li r rejalta tal faqar qed tikber .F pajjizna nipruvaw nghatu x xemx bl gharbiel,izda l verita hemm qeghda. Il faqar rega sar ta veru. 
 BIl ligiet Ewropew, specjalment dawk marbuta mal Green Deal saru kawza ewlenija fil holqien tal gholi tal hajja.Il prezz tal gwerra u l inkonsistenza tal U.E. fid diskors taghha ,kif jinbiddel bejn x qieghed jigri fl Ukraina u x qed jigri fil Gaza. U.E.maqsuma f double standards. 
Fl Ewropa rajna  U.E f gwerra civili mal bdiewa u f pajjizna qedien naraw ipokresija min naha tal establishment politiku mal bdiewa taghna. Il-bdiewa taghna iridu lehen li jaqbez ghalihom u jkolna provista ta ikel sufficjenti. Ambjent rovinat ,poplu malti qieghed jhossu fgat f pajjiz li qieghed kullma jmur isir blokka briks u konkos. Nibnu ghal-barrani ghax il-malti irid jitlaq min pajjizu. 
  Pajjiz bla pjan ekonomiku alternattiv mill establishment politiku u ghalhekk nibqghu bhala pajjiz niddependu mill bini u aktar bini. Qedien nghejxu f rejalta ta U.E li qed titlef l- apogg ta nies taghha stess. Qed nghejxu f pajjiz li qed jitlef l apogg ta niesu stess .59% f pajjizna ( skond is survey tal Mt ) jemmnu li pajjizna sejjer f direzzjoni l- hazina. Illum l-agenda tal establishment politiku fl u.e ma ghadiex l agenda ta ‘ nies tal U.E u daqshekk ihor f’pajjizna l agenda tal establishment politiku maghadhiex l agenda ta nies tal,poplu taghna. L establishment politiku jimpurtah biss kif jasigura s sigurta tal ezestenza tieghu u nies huma mitlufa 
 Zieda ta’ popollazzjoni rizultat ta’zieda ta’ barranien.Fl Ewropa wkoll ,saret didependi minn kemm ser jdahhal barranien jahdmu fil pajjizi Ewropej. 
  F pajjizna is servizzi essenzjali ma ghadhomx jifilhu. Sptar mimilja sal kuriduri . Traffiku ,toroq mifquha  bit traffiku ,il hela ta hin f traffiku sar wahda mill akbar spejjez ta negozju u tingies tal arja. 
Generazzjoni u distribuzjoni tal-Eletrikku, Ilma uDrenagg. Kollha jfissru aktar toroq maqugha 
 Demografija.Pajjizna poplu Malti u Ghawdxi  li qonqos f numru.Pajjizna bl inqas rata ta twelied. 
 Krizi ta fiducja ta zghazagh taghna f pajjizhom stess. Terz ta zghazagh taghna jisthu jghidu li huma Maltin.Tal biza. 
 Gustizzja bl impunita tal kbir fejn kollox sar iffiser flus. Censura ligijiet mill U.E .li kull ma jmur qed tihloq U.E. stat totalitarju fejn hadd ma jista jitkellem kontra l fehma tal establishment politiku u  bhal ma qed isehh fl U.E qieghed isehh f pajjizna.Korruzzjoni ,il flus jikmandaw ,il flus jirregolaw, il- flus jinfurzaw. U hadd ma hu responsabbli moralment,civikament, u kriminalment.Il- kbir jibqa jehles il gustizzja. 
  l -familja thallas u l-kbir jifranka. Il – familja tehel il multi u kbir jinheles.Il familja meta tmur il bank,hafna mistoqsijijiet u trid thallas ghal kemm il kbir thanzer. 
 Dan kollu abbuz tal poter. Dan kollu jsir bil permess tal familja meta tmur tivotta.Dan kollu jista jieqaf jekk nibdew nahsbu differenti. Dan kollu jiswa spejjez ghal familja Dan kollu jiswa flus. 
 Dan kollu f isem il familja ,jien nemmen li nistghu niggileldulu. Nistghu nifqulu. Ghalhekk nigi quddiemkom b messagg ta kuragg u tama.
Kuragg u tama