Partit ABBA jirrifjuta l-iskeda tad-debates tal-Broadcasting Authority

“Jekk il-Broadcasting Authority  taht it-tmexxija ta Joanna Spiteri trid tkun ‘sottomessa ghal dak li jghidilha taghmel il PN u l PL’, affari taghhom.  Imma ahna tal-Partit ABBA mhux lesti li juzwana biex jiksru l-ligijiet ta’ Malta u jergaw b’mod mil-iktar diskriminatorju jiprrotegu lilhom infushom min xi domandi iebsin li rridu jpoggulhom u li jaghmlulna sarima ma halqna billi jaghzlu x’nistaw nighdu u x’ma nistawx

Dan stqarru l-Kap tal-Partit ABBA, Ivan Grech Mintoff,  wara l-laqgha li l-partiti kellhom mal-Broadcasting Authority dalghodu fejn il-Partit ABBA ipprotesta kontra u rrifjuta jippartecipa fl-iskeda mhux accetabli kif ukoll it-tip ta’ debates u l-hin zbilancjat li qed jiddetta l-Brodacasting Authority ghal dawn l-elezjonijiet importanti.

”Meta ghandek 40% tal poplu Malti li diga ghamilha cara li din id-darba ma jridx jivvota pn jew pl, hija assurda li l-Broadcasting Authority talloka ferm iktar hin ghal-messag tal PN u tal PL u ggib il-lehen taghna fix-xejn.  Tant qeda tiddiskrimina kontrina,  li qas biss tridna nibattitu mal-pn u mal-pl imma li huma jitkelmu wahedhom qishom xi Allat u ahna (l-partiti l-ohra) nitkelmu wahdena, fi zmien  fejn hemm hafna loghbiet importanti tal football.

Infakru li Broadcasting Authority li hi ghanda l-obligu legali u morali li tissalvagwardja kontra diskriminazjoni politika kemm kontra l-partiti kollha kif ukoll lil min jara l-programmi li jaqaw taht il-licenzjar taghha mhux izzid id diskriminazjoni hi stess. L-electoral commission ukoll irid jassigura free and fair elections fil-process kollu.

Dalghodu ahna tlabna li kulhadd ikollu hin ugwali fid-debates kif ukoll fir- riklami halli l-votant verament ikollu ghazla hielsa li jisma ta kulhadd b’mod imparzjali fuq kwalunkwe suggett importanti ghalih u wara jkun hieles li jaghzel lill min jixtieq jirraprezentah. Il-Partit Abba qed jinsisti li jkun hemm dibattitu fejn il-partiti kollha jiehdu sehem u fejn kulhadd ikollu hin ugwali  fejn nistaw nsaqsu kull domanda mportanti li nixtiequ, f’isem dawk li, bhalna,  rregettaw lil-pn u pl taht it- temxxija prezenti.

Jekk ma nistawx niddibattu mal-PN u mal-PL fuq ix-xoghol u l-voti taghhom fil parlament ewropew, ma min tridna niddibattu?!!

Il-fatt li din l-ugwaljanza demokratika ma gietx milquha min dawk li suppost jiddefenduna u l-poplu min diskriminazjoni, turi kemm il-board tal BA qieghed hemm biss biex iservi l-interessi politici tal-PN u lil PL.

Ghax hemm dan li zbilanc u l-poplu qed jigi michud li jisma lil kulhadd b’mod ugwali, il-Partit ABBA mhux ser jintuza f’din il-loghba moqziza.

Ha nibghatu protesta gudizjajra mil qrati ta Malta lil Broadcasting Authority kif ukoll lil-Electoral Commission biex dan l-abbuz jieqaf darba ghal dejjem u jiekk hemm bzonn, flimkien mal-Partit Imperium Ewropa nifthu wkoll kawza kostituzjonali.

Ghalhekk , minflokk li l-votant jisma messag taghna ccensurat u mqassar, bi’hsiebna nitkelmu f’debates serji fuq stazzjonijiet ohra minflokk fuq TVM. Ser nghamlu boycott fuq dawn l-attaparsi debates li qedin hemm biss biex izebilhu lil-poplu.

B’mod mil-iktar hieles u minghajr ebda censura imponuta fuqna mil Broadcating Authority ser nitkelmu fuq suggetti li nemnu li huma mportanti hafna ghal Malta u nheggu lil min hu mohhu mifthuh biex isegwina halli l-ftit libertajiet li fadal mil Unjoni Ewropea federalista ma jittihdux ukoll min Big Brother.”